شرکت سبز پالایش البرز به عنوان یکی از پیمانکاران و مشاوران معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و از پیشگامان حوزه مدیریت پسماند کشور و همچنین به عنوان مشاور زیست محیطی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران و نماینده اتحادیه صنایع بازیافت ایران در استان البرز ) و با دارا بودن یک کرسی از هیئت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران(  و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان کشور و همچنین دارا بودن گرید مشاوره محیط زیست از معاونت راهبردی ریاست جمهوری و همچنین دارا بودن استانداردهایISO-14001، ISO-9001 و ISO/TS-29001 (در زمینه پیمانکاری و طراحی پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی(، در حال حاضر دارای قراردادهای متعددی در حوزه های پیمانکاری و مشاوره در صنایع مختلف بالاخص خودرو سازی، نفت، غذایی و لبنی کشور و با رویکرد رفع معضلات زیست محیطی این صنایع با استفاده از توان فنی و مهندسی خود در بخشهای طراحی، ساخت و نصب تصفیه خانه های صنعتی و بهداشتی، نگهداری شبکه‌های فاضلاب، حفر و راه اندازی چاه های ارت، حفر انواع چاه ها، ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه مدیریت پسماند و تهیه فرم های عملیاتی مدیریت پسماند و مشاوره های صنعت سبز، ارائه روش های کمینه‌سازی پسماند و پساب و ارائه خدمات مستقیم مدیریت پسماند و پساب می باشد. فعالیت های بی وقفه تیم مجرب تحقیقاتی و نگاه علمی این شرکت به حوزه مدیریت پسماند و پساب، باعث گردیده که خدمات این شرکت از سایر شرکت های فعال در این حوزه متمایز گردد؛ نتیجه تحقیقات این شرکت در حوزه های مختلف مدیریت پسماند های صنعتی و ویژه، دستیابی به دانش فنی بازیافت پاره ای از پسماندهای ویژه و صنعتی است که تاکنون از معضلات حاد زیست محیطی کشور به حساب می آمده اند.

شرکت سبز پالایش البرز به عنوان یکی از پیمانکاران و مشاوران معتمد سازمان حفاظت محیط زیست و از پیشگامان حوزه مدیریت پسماند کشور و همچنین به عنوان مشاور زیست محیطی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران و نماینده اتحادیه صنایع بازیافت ایران در استان البرز ) و با دارا بودن یک کرسی از هیئت مدیره اتحادیه صنایع بازیافت ایران(  و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان کشور و همچنین دارا بودن گرید مشاوره محیط زیست از معاونت راهبردی ریاست جمهوری و همچنین دارا بودن استانداردهایISO-14001، ISO-9001 و ISO/TS-29001 (در زمینه پیمانکاری و طراحی پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی(، در حال حاضر دارای قراردادهای متعددی در حوزه های پیمانکاری و مشاوره در صنایع مختلف بالاخص خودرو سازی، نفت، غذایی و لبنی کشور و با رویکرد رفع معضلات زیست محیطی این صنایع با استفاده از توان فنی و مهندسی خود در بخشهای طراحی، ساخت و نصب تصفیه خانه های صنعتی و بهداشتی، نگهداری شبکه‌های فاضلاب، حفر و راه اندازی چاه های ارت، حفر انواع چاه ها، ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه مدیریت پسماند و تهیه فرم های عملیاتی مدیریت پسماند و مشاوره های صنعت سبز، ارائه روش های کمینه‌سازی پسماند و پساب و ارائه خدمات مستقیم مدیریت پسماند و پساب می باشد. فعالیت های بی وقفه تیم مجرب تحقیقاتی و نگاه علمی این شرکت به حوزه مدیریت پسماند و پساب، باعث گردیده که خدمات این شرکت از سایر شرکت های فعال در این حوزه متمایز گردد؛ نتیجه تحقیقات این شرکت در حوزه های مختلف مدیریت پسماند های صنعتی و ویژه، دستیابی به دانش فنی بازیافت پاره ای از پسماندهای ویژه و صنعتی است که تاکنون از معضلات حاد زیست محیطی کشور به حساب می آمده اند.

همچنین دپارتمان خدمات فني و مهندسي گروه صنعتي سبزپالايش البرز از ابتداي تاسيس توسط اعضاء موسسين خود با بهرگيري از سابقه چندين ساله ارئه خدمات فني و مهندسي در صنايع مختلف كشور و با بهرگيري و همكاري گروهي از كارشناسان و متخصصين حوزه صنعت كشور اقدام به ارائه خدمات شايان و قابل توجه فني مهندسي، خدماتي، تامين نيروي متخصص، طراحي و ساخت، نصب و راه اندازي سيستم هاي صنعتي به صنايع كشور نموده است.

دانش بنیان کشور و همچنین دارا بودن گرید مشاوره محیط زیست از معاونت راهبردی ریاست جمهوری، در حال حاضر دارای قراردادهای متعدد مدیریت پسماند در حوزه های پیمانکاری و مشاوره در صنایع مختلف بالاخص خودرو سازی، نفت، غذایی و لبنی کشور و با رویکرد رفع معضلات زیست محیطی این صنایع می باشد. فعالیت های بی وقفه تیم مجرب تحقیقاتی و نگاه علمی این شرکت به حوزه مدیریت پسماند ، باعث گردیده که خدمات این شرکت از سایر شرکت های فعال در این حوزه متمایز گردد؛ نتیجه تحقیقات این شرکت در حوزه های مختلف مدیریت پسماند های صنعتی و ویژه، دستیابی به دانش فنی بازیافت پاره ای از پسماندهای ویژه و صنعتی است که تاکنون از معضلات حاد زیست محیطی کشو

همچنین دپارتمان خدمات فني و مهندسي گروه صنعتي سبزپالايش البرز از ابتداي تاسيس توسط اعضاء موسسين خود با بهرگيري از سابقه چندين ساله ارئه خدمات فني و مهندسي در صنايع مختلف كشور و با بهرگيري و همكاري گروهي از كارشناسان و متخصصين حوزه صنعت كشور اقدام به ارائه خدمات شايان و قابل توجه فني مهندسي، خدماتي، تامين نيروي متخصص، طراحي و ساخت، نصب و راه اندازي سيستم هاي صنعتي به صنايع كشور نموده است.

دانش بنیان کشور و همچنین دارا بودن گرید مشاوره محیط زیست از معاونت راهبردی ریاست جمهوری، در حال حاضر دارای قراردادهای متعدد مدیریت پسماند در حوزه های پیمانکاری و مشاوره در صنایع مختلف بالاخص خودرو سازی، نفت، غذایی و لبنی کشور و با رویکرد رفع معضلات زیست محیطی این صنایع می باشد. فعالیت های بی وقفه تیم مجرب تحقیقاتی و نگاه علمی این شرکت به حوزه مدیریت پسماند ، باعث گردیده که خدمات این شرکت از سایر شرکت های فعال در این حوزه متمایز گردد؛ نتیجه تحقیقات این شرکت در حوزه های مختلف مدیریت پسماند های صنعتی و ویژه، دستیابی به دانش فنی بازیافت پاره ای از پسماندهای ویژه و صنعتی است که تاکنون از معضلات حاد زیست محیطی کشو