پروژه های بازیافت و امحاء پسماندهای لجن نفتی و میعانات گازی